•. ☂بــاران در چهــار فصـل☂.•
درباره وبلاگ
بـاران بهــاری

ایـن دِلــِ دو حَــرفــیــِ مــَن خیــــلیـــ حَــرفــ دارد.... خیلـــیــــ ...!!
نويسندگان

 

دُکتــر...

پایےِ نُسخـہ امــ بنویســ :

مَمنـــوعـُ الملـاقـاتــــ !

بُگـذار...

تنهــایے امــ ، دَلیلــ پـِزشکے داشتـہ باشـد!!

+یادداشتــ آخــر...
ادامه مطلب ...

موضوع مطلب : حــَرفـــهــای دلـــم / حَـرفے بـا دوستــانــ / دِلتـَـنـگــیهـایےِ مَــن / روزهـایےِخـاصــ

 

با تاخیر؛ سال نو مبارکـــ

امیدوارم سهم سال جدید برایے شما ،شادیے و سلامتے باشہ

______________________

سالــ 91 برایے منــ ،خوبــ تمومــ نشد...

همونجور کهــ سال 92 ، خوبــ شروعــ نشد!

.

.

از دوستانی کہ لطف کردن بهم سر زدن،ممنونمادامه مطلب ...

موضوع مطلب : حــَرفـــهــای دلـــم / برایے یکـ دوستـــ / حَـرفے بـا دوستــانــ

 

یکی از هَمینــ روزهـا

خدا را صِدا میزَنمــ، پایینــ ...

یِکـــ میزِ 2 نَفَرهــ ،

یکے مَنــ ...یکے خُـدا

حَرفــ نِمـیزَنمــ و نِگـاهَمــ، کافیستـــ!

میدانَمــ؛سَرشــ راپایینــ مے اَندازَد

و 

  برایَمــ سَختــ میگـِریَد!!

 موضوع مطلب : حــَرفـــهــای دلـــم / دِلتـَـنـگــیهـایےِ مَــن / دردِ آدمهــا / برایے یکـ دوستـــ

وقتـی کسے را بہ خـودمـان وابستـہ کردیـم؛
وقتی کسے از صمیم قلبــش،دوستمان دارد...!
در برابرش مسـئولیم!
در بـرابر اشکهـایش،
شکستـن غـرورش،
لحظـہ هایے شکستـن در تنهـایے و لحظـہ هایے بے قـراریش...!
و اگـر یادمـان برود!!
در جـایے دیگـر سرنوشتـــ یـادمان خـواهـد آورد...!

 

 

 موضوع مطلب : دردِ آدمهــا

 

جَــسارَتـــ مے خـواهــَد؛

نــَزدیکــ شُدن بہ اَفــکـار دُختریے کہ، روزهـا...

مَـردانـہ با زندگـے میجَنگــد...

امّا،

شَبهــا

...بالِشش

اَز هِق هِق هایے دُختَــرانہ

خیس است...!

 (◕_◕)موضوع مطلب : محض اطلاع / حــَرفـــهــای دلـــم / بـا طعـمِ تلخِ پـــاییـز / دِلتـَـنـگــیهـایےِ مَــن

 

وقتے فَـراقَتـــِ من،پُـــر شدهــ اَز اَشکـــ ....دَر فِراغَـتــــ !!

چہ فَــرقے میکُــنـَــد:

.

.

فـِراغـــ یا فَراقـــ ...؟

 

 موضوع مطلب : دِلتـَـنـگــیهـایےِ مَــن

 


آرامــ بہ شانہ اَمــ تِکـــیہ مے دَهَد...

و میگـُویَد:

« آفَـرین؛تَنهـایے کہ، تَرســ ندارهــ ... »

بَعـد،

آرامــ آرامــ ،دور میشـَوَد

نِمیدانَـد،

مَنــ ،اَز نَبـودَنَشـــ میتـَرسمــ...

 نـَہ از تَنهــایے!!

 موضوع مطلب : حــَرفـــهــای دلـــم / دِلتـَـنـگــیهـایےِ مَــن

تـو زندگـے..
یکــ جایے هستــــ ، بعـد از کلے دویدنـــ
یهـو وایمیستے
سرتو میندازیے پایینــ
و آرومـــ میگے:
« دیگہ زورم نمے رســــہ ...!! »


بامـدادِ
25|11|91

 موضوع مطلب : دردِ آدمهــا / روزهـایےِخـاصــ